Այսօր: Երեքշաբթի, 5 Դեկտեմբերի 2023թ.
Եղեգիսի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 3
ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Աննա Դանիելյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
30/08/2022
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
19/09/2022
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ Եղեգիսի համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Եղեգիսիհամայնքապետարանիաշխատակազմի համայնքային ծառայության երկրորդ կարգիմասնագետի (պաշտոնիծածկագիր` 3.3-3)

 

Երկրորդ կարգի մասնագետը`

1.կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձանարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.

2.ապահովում է աշխատակազմի փաստաթղթային   շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան փաստաթղթերը.

3.անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և անմիջական ղեկավարին է ներկայացնում  առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

4.Գողթանիկ բնակավայրում իրականացնում է տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների, համայնքային և պետական սեփականություն համարվող հողերի, համայնքի սեփականություն համարվող գույքի վարձավճարների գանձումը.

5.առաջարկություն է ներկայացնում աշխատակազմի քարտուղարին բնակավայրում տեղական հարկերը և օրենքով սահմանված վճարումները չվճարող անձանց նկատմամբ համապատասխան պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ.

6.աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ բնակավայրի բնակիչներին տրամադրում է օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկանքներ.

7.աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է բնակավայրի   զինապարտների գրանցամատյանի վարմանը, աշխատակազմի քարտուղարին է ներկայացնում առաջարկություն զինապարտների վերաբերյալ ցուցակները, ինչպես նաև ըստ բնակության վայրի հաշվառումից հանվելու, աշխատանքի ընդունվելու և աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ տվյալները` ՀՀ ՊՆ զորակոչի և զորահավաքային համալրման ծառայության Վայոց ձորի մարզային ստորաբաժանմանը տեղեկություն ներկայացնելու համար.

8.աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է զորակոչի,  զորահավաքի ու վարժական հավաքների կազմակերպման աշխատանքներին.

9.իրենց պարտականությունները խախտած զինապարտ քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկություններ ունենալու դեպքում աշխատակազմի քարտուղարին անհապաղ ներկայացնում է առաջարկություն ՀՀ ՊՆ զորակոչի և զորահավաքային համալրման ծառայության Վայոց ձորի մարզային ստորաբաժանմանը այդ մասին գրավոր տեղեկություն տրամադրելու համար.

10.աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է նախազորակոչային, զորակոչային տարիքի անձանց և պահեստազորայինների զինվորական հաշվառման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց վերապահված լիազորությունների իրականացման աշխատանքներին.

  11.իրականացնում է բնակավայրի սահմաններում գտնվող հողամասերի ընթացիկ հաշվառում, կազմում և աշխատակազմի  քարտուղարին է ներկայացնում բնակավայրի հողերի հաշվեկշռի նախագիծը.

  12.վերահսկում է բնակավայրի վարչական սահմաններում գտնվող հողերի նպատակային օգտագործումը և հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների  պահպանումը.

 13.աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային  ծրագրի մշակման  աշխատանքներին.

 14.իրականացնում է բնակավայրի բնակիչների  դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և արդյունքները ներկայացնում է քարտուղարին.

 15.իրականացնում է իր առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի առաջարկությունների, եզրակացությունների և այդ փաստաթղթերի պահպանության արխիվացման աշխատանքները.

 16.աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ այլ մարմիններից, պաշտոնատար  անձանցից ստանում է աշխատակազմի առջև դրված  գործառույթների և  խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.

 17.աշխատակազմի քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին.

 18.Երկրորդ  կարգի մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և    կրում է   այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ:

 

Ներկայացվողպահանջները

1.միջնակարգ կրթություն,

2.Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին«, «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները քննարկելու կարգի մասին«, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», Հարկային օրենսգրքի մասին՝ համայնքային բյուջեի մասով, «Գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», «Զինապարտության մասին» օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

3.տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

4.համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

 

Մրցույթըկկայանա 2022թվականիհոկտեմբերի 4-ին, ժամը 11։30-ին, ՀՀՎայոցձորիմարզիԵղեգիսիհամայնքապետարանիշենքում: Հասցեն` գ. Շատին, փողոց 1 , շենք 1:

ՄրցույթներինմասնակցելուիրավունքունենՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքացիներըևՀայաստանիՀանրապետությունումփախստականիկարգավիճակունեցողանձինք (այսուհետ՝քաղաքացիներ)։ԴիմողքաղաքացիներըԵղեգիսիհամայնքապետարանիաշխատակազմկամՎայոցձորիմարզպետարանիաշխատակազմիՏԻևՀԳՄհարցերովվարչությունպետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը՝

1.գրավորդիմումմրցութայինհանձնաժողովիանունով (ձևըլրացվումէփաստաթղթերըներկայացնելիս),

2.տվյալպաշտոնըզբաղեցնելուհամարմասնագիտականգիտելիքներիևաշխատանքայինունակություններիտիրապետմանտեսանկյունիցներկայացվողպահանջներիբավարարումըհավաստողփաստաթղթերի՝դիպլոմի(ների), վկայականի(ների) պատճեները՝բնօրինակներիհետմիասին,

3.հայտարարությունայնմասին, որՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2019թվականիփետրվարի 15-ի N 98-Նորոշմամբհաստատվածցանկումընդգրկվածհիվանդություններիցորևէմեկովչիտառապում

4.հայտարարությունայնմասին, որըդատականկարգովանգործունակկամսահմանափակգործունակչիճանաչվել,

5.արականսեռիանձիք՝նաևզինվորականգրքույկիկամդրանփոխարինողժամանակավորզորակոչայինտեղամասինկցագրմանվկայականիպատճենը՝բնօրինակիհետմիասին, կամհամապատասխան  տեղեկանք,

6.մեկլուսանկար 3 * 4 սմչափսի

7.անձնագրիպատճենը։

Քաղաքացիներըմրցույթներինմասնակցելուհամարփաստաթղթերըհանձնումենանձամբ` ներկայացնելովանձնագիրը:

Քաղաքացիներըմրցույթիններկայանումենանձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքայինգրքույկի, իսկարականսեռիանձինք` նաևզինվորականգրքույկիկամդրանփոխարինողժամանակավորզորակոչայինտեղամասինկցագրմանվկայականիբնօրինակներով:

Փաստաթղթերնընդունվումենամենօրժամը 9.00-իցմինչև 18.00-ը, բացիշաբաթևկիրակիօրերից: Դիմումներիընդունմանվերջինժամկետնէ 2022թվականիսեպտեմբերի19-ը,ժամը 18.00-ն:

 

 

ԵՂԵԳԻՍԻՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ       

 Հեռախոս՝ 077-67-20-34

 

 

 


Բոլորը
24
Ավագանու նիստ
Զբաղվածության ծրագիր՝ պատերազմի մասնակիցների և 202
 Եղեգիս համայնքի  ավագանու 2023թ. երկրորդ նստաշրջա
2023թ․ երկրորդ նստաշրջանի  հերթական 6 նիստը ուղիղ
ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ 5-ՐԴ ՆԻՍՏԸ ՈՒՂԻՂ
 11․04․2023թ․ երկրորդ նստաշրջանի թիվ 4  արտահերթ
Եղեգիս համայնքի  ավագանու  թիվ 3 հերթական նի
Ավագանու 11․04․2023թ․ երկրորդ նստաշրջանի թիվ 4  ար
ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԹԻՎ 9 ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԸ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, Եղեգիս համայնք, բն.Շատին, 1փող. 1
(093) 355759
shatin.vayotsdzor@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 50828428@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2023 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԵՂԵԳԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2081
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner