Այսօր: Կիրակի, 20 Սեպտեմբերի 2020թ.
Եղեգիսի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 67
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀայտարարությունՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Աննա Դանիելյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
03/09/2020
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
23/09/2020
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հավելված 1
Եղեգիս համայնքի ղեկավարի 2020 թվականի
սեպտեմբերի 2-ի  N 186 Ա որոշման

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ Եղեգիսի համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

  1. 1.      Եղեգիսիհամայնքապետարանիաշխատակազմիառաջատարմասնագետ                  (պաշտոնիծածկագիր` 3.1-3)

Առաջատար մասնագետը `

ա /աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է համայնքի ավագանու ընդունած որոշումները և դրանց վերաբերյալ ներկայացնում առաջարկություններ .

բ / աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է  համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների  ղեկավարների ընդունած իրավական ակտերի ուսումնասիրմանը և դրանց վերաբերյալ ներկայացնում առաջարկություններ  .

գ / աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները ապահովելու նպատակով կատարում է նրանց դիմում-գանգատների ուսումնասիրությունները և ներկայացնում առաջարկություններ .

դ) կատարում է քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.

ե) իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի փորձաքննության ուղարկելու անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում քարտուղարին.

զ) անհրաժեշտության դեպքում, քարտուղարի համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ, մասնակցում է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին.

է) անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և քարտուղարին է ներկայացնում  առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

ը) իրականացնում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և արդյունքները ներկայացնում է քարտուղարին.

թ)  ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.

ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

ի)   ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ  պարտականություններ (սահմանափակումներ): 

 

Ներկայացվողպահանջները`

ա/  առնվազն միջին մասնագիտական կրթություն.

բ/ ՀՀ Սահմանադրության, «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Վարչական իրավախախտումների մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին»,  «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությումնների մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին» ՆՀ-728 հրամանագրի, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:

            գ/ տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը

            դ/ համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն

 

Մրցույթըկկայանա 2020թվականիհոկտեմբերի 8-ին, ժամը 10.30-ին, ՀՀՎայոցձորիմարզիԵղեգիսիհամայնքապետարանիշենքում: Հասցեն` գ. Շատին, փողոց 1 , շենք 1:

 

 

  1. 2.      Եղեգիսիհամայնքապետարանիաշխատակազմիառաջինկարգիմասնագետ             (պաշտոնիծածկագիր` 3.2-5)

Առաջին կարգի մասնագետը `

ա/ կատարում է  աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությունները՝ ժամանակին և պատշաճ որակով.

բ/ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական                                                                                                                                                                                                                                                                                                              հասարակության դերակատարների հետ համատեղ անմիջականորեն մասնակցում է համայնքի տեղական տնտեսական զարգացման պլանի մշակման աշխատանքներին,

գ/ համապատասխանեցնում է տեղական տնտեսական զարգացման պլանը առկա այլ փաստաթղթերի հետ, ներառյալ՝ մշակված ռազմավարությունները, ծրագրերը և մասնավոր հատվածի պլանները,

դ/իրականացնում է տեղական տնտեսական վերլուծություններ՝ տեղական համագործակցություն, ֆինանսների հասանելիություն ,ենթակառուցվածքներ և ընթացակարգեր, մարդկային կապիտալ, արտաքին դիրքավորում և մարքեթինգ թեմաների շրջանակներում,

ե/համակարգում է գործողությունների պլանի մշակման ու իրականացման գործընթացը՝առկա բյուջեի և համայնքապետարանի կողմից սահմանված առաջնահերթությունների շրջանակներում

զ/նպաստում է տնտեսական զարգացման ընդհանուր տեսլականի և նպատակների ձևվակերպմանը,ինչպես նաեւ գործողությունների ու նախագծերի սահմանմանը,

է/նախաձեռնում  և իրականացնում է գործողություններ, որոնք ուղված են գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացմանը համայնքում,

ը/նախաձեռնում և իրականացնում է գործողություններ, որոնք ուղղված են գործարաար միջավայրի զարգացմանը համայնքում,

թ/ գործում է որպես հիմնական կոնտակտային անձ ՝գործարարների և ինվեստորների, ինչպես նաև պետական գործակալությունների  համար,

ժ/աջակցում է աշխատուժի զարգացման գործընթացին,

ի/տրամադրում է տնտեսական և գործարար  զարգացման վերաբերյալ տեղեկատվություն ՏԻՄ-երին,կառավարության ներկայացուցիչներին,գործարարներին և շահագրգիռ այլ խմբերին,

 լ/ հավաքագրում,մշակում և ներկայացնում է սոցիալական ,տնտեսական ժողովրդագրական  և համայնքային տվյալներ, որոնք կաջակցեն ՏԻՄ աշխատանքներին,

խ) բացահայտում է տեղական գործարարության զարգացման կարիքները և նպաստում է արդյունավետ մարքետինգային խրախուսման միջոցառումների կիրառմանը ՝ներդրումների ներգրավման նպատակով,

 ծ/ հավաքագրում է տեղեկատվություն միջազգային տոնավաճառների,ցուցահանդեսների վերաբերյալ,

կ) աջակցում է տեղական արժեքային շղթաների զարգացմանը,

հ/աջակցում է աշխատուժի զարգացման գործընթացին,

 ձ/ նպաստում է բիզնեսի աջակցմանը ուղղված ծառայությունների զարգացմանը և ստեղծում բիզնեսի աջակցման համապատասխան մեխանիզմներ,

 ղ/հանդես է գալիս փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ )զարգացմանը ուղղված վարկային միջոցների ձևավորման առաջարկներով ,

ճ) կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի կողմից տրված այլ հանձնարարություններ, աշխատակազմի քարտուղարին կիսամյակը մեկ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին,

մ)   ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ  պարտականություններ (սահմանափակումներ): 

 

Ներկայացվողպահանջները՝

ա/  առնվազն միջնակարգ կրթություն,

 բ/ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, <<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Պետական կառավարչական  հիմնարկների մասին>>, <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, <<Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին>>, <<Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին>> ՀՀ օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

գ/ տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը

դ/ համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

 

Մրցույթըկկայանա 2020թվականիհոկտեմբերի 8-ին, ժամը12.00-ին, ՀՀՎայոցձորիմարզիԵղեգիսիհամայնքապետարանիշենքում: Հասցեն` գ. Շատին, փողոց 1 , շենք 1:

 

  1. 3.      Եղեգիսիհամայնքապետարանիաշխատակազմիառաջինկարգիմասնագետ (պաշտոնիծածկագիր` 3.2-6)

 

Առաջին կարգի մասնագետը `

ա/ կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությունները, դրանք կատարում է ժամանակին և պատշաճ որակով.

բ/ աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ վերահսկում է  համայնքի տարածքում ոչ պետական սպորտային կազմակերպությունների գործունեության համապատասխանությունը օրենսդրությանը, կազմակերպում է համայնքային ենթակայության սպորտային հաստատությունների աշխատանքները .

գ/ կազմակերպում է համայնքի երիտասարդությանը վերաբերվող համայնքային միջոցառումները, համակարգում է համայնքային երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների, մշակութային հաստատությունների, ազգային տոների հետ կապված զանգվածային միջոցառումների աշխատանքները, նպաստում է ավանդական ազգային  սպորտաձևերի վերականգնմանն ու տարածմանը, ապահովում է դրանց կապը այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ .

 դ/ աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է աշխատակազմի առջև դրված գործառույթներից և   խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր .

       ե/ աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ կատարում է լրացումներ համայնքի ղեկավարի /որոշումներ, կարգադրություններ/, ավագանու /որոշումներ/ և քարտուղարի /հրամաններ/ կողմից ընդունված իրավական ակտերի գրասենյակային գրքերում, ինչպես նաև  հաշվառման մատյաններում.
      զ) իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և նյութերի փորձաքննության ուղարկելու անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ է ներկայացնում քարտուղարին.

է) անհրաժեշտության դեպքում, քարտուղարի համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ, մասնակցում է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող  քննարկումներին և այլ միջոցառումներին.

ը) անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և քարտուղարին է ներկայացնում  առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

 թ)  ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.

ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

ի/ ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 

Ներկայացվողպահանջները՝

ա/  առնվազն միջնակարգ կրթություն,

բ/ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության  «Համայնքային ծառայության մասին>>, «Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>>, <<Ֆիզկական կուլտուրայի և սպորտի մասին>>, <<Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին>> օրենքների աշխատակազմի կանոնադրության, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն

գ/ տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը

դ/ համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

 

Մրցույթըկկայանա 2020թվականիհոկտեմբերի 8-ին, ժամը15.00-ին, ՀՀՎայոցձորիմարզիԵղեգիսիհամայնքապետարանիշենքում: Հասցեն` գ. Շատին, փողոց 1 , շենք 1:

 

ՄրցույթներինմասնակցելուիրավունքունենՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքացիներըևՀայաստանիՀանրապետությունումփախստականիկարգավիճակունեցողանձինք (այսուհետ՝քաղաքացիներ)։ԴիմողքաղաքացիներըԵղեգիսիհամայնքապետարանիաշխատակազմկամՎայոցձորիմարզպետարանիաշխատակազմիՏԻևՀԳՄհարցերովվարչությունպետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը՝

ա) գրավորդիմումմրցութայինհանձնաժողովիանունով (ձևըլրացվումէփաստաթղթերըներկայացնելիս),

բ) տվյալպաշտոնըզբաղեցնելուհամարմասնագիտականգիտելիքներիևաշխատանքայինունակություններիտիրապետմանտեսանկյունիցներկայացվողպահանջներիբավարարումըհավաստողփաստաթղթերի՝դիպլոմի(ների), վկայականի(ների) պատճեները՝բնօրինակներիհետմիասին,

գ)հայտարարությունայնմասին, որՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2011 թվականիդեկտեմբերի 15-ի N 1801-Նորոշմամբհաստատվածցանկումընդգրկվածհիվանդություններիցորևէմեկովչիտառապում

դ) հայտարարությունայնմասին, որըդատականկարգովանգործունակկամսահմանափակգործունակչիճանաչվել,

ե) արականսեռիանձիք՝նաևզինվորականգրքույկիկամդրանփոխարինողժամանակավորզորակոչայինտեղամասինկցագրմանվկայականիպատճենը՝բնօրինակիհետմիասին, կամհամապատասխան  տեղեկանք,

զ) մեկլուսանկար 3 * 4 սմչափսի

է) անձնագրիպատճենը։

Քաղաքացիներըմրցույթներինմասնակցելուհամարփաստաթղթերըհանձնումենանձամբ` ներկայացնելովանձնագիրը:

Քաղաքացիներըմրցույթիններկայանումենանձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքայինգրքույկի, իսկարականսեռիանձինք` նաևզինվորականգրքույկիկամդրանփոխարինողժամանակավորզորակոչայինտեղամասինկցագրմանվկայականիբնօրինակներով:

Փաստաթղթերնընդունվումենամենօրժամը 9.00-իցմինչև 18.00-ը, բացիշաբաթևկիրակիօրերից: Դիմումներիընդունմանվերջինժամկետնէ 2020թվականիսեպտեմբերի23-ըժամը 18.00-ն:

 

 

ԵՂԵԳԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ       

 Հեռախոս՝ 077-67-20-34

 


Բոլորը
Տեսահոլովակներ
Արտաբույնքի խաղահրապարակ
Եղեգիսում հրեական սրբավայրեր են հայտնաբերվել
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Հայաստանի Հանրապետություն, Վայոց Ձորի մարզ, Եղեգիս համայնք, բն.Շատին, 1փող. 1

(093) 355759

shatin.vayotsdzor@mta.gov.am

Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2020 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԵՂԵԳԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.03
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner